Hva blir av EUs energiunion?

2067915187_e00dc48a56_o.jpg

I februar 2015 lanserte EU-kommisjonen planer for en energiunion. Med dette tok EU nok et skritt videre på vei mot en felles energipolitikk og et felles energisystem – noe som vil få stor betydning også for Norge. Ideen om en energiunion er blitt gitt ulikt innhold i ulike europeiske land. Vi er langt fra en felles forståelse av hva en energiunion vil innebære.

I artikkelen “Shaping the ‘Energy Union': between national positions and governance innovation in EU energy and climate policy” analyserer fire forskere fra Norge, Tyskland, Polen og Frankrike energiunionen sett fra henholdsvis norsk, tysk, polsk og fransk ståsted. CICEP forsker Anne Therese Gullberg er en av disse. 

Artikkelen ser på hvor ideen om en energiunion kom fra, og hvordan den har utviklet seg siden Polens daværende statsminister Donald Tusk lanserte ideen om en energiunion i 2014.

Forfattere ser spesielt på Kommisjonens ambisjoner om en felles energiunion på den ene side og på medlemslandenes vektlegging av nasjonal suverenitet i energispørsmål på den annen side.

Artikkelen er publisert i Climate Policy og ligger akkurat nå åpen på tidsskriftets side