Nasjonal politikkutvikling – drivkrefter og utviklingstrekk

Denne arbeidspakken vil utforske sannsynlige utviklingstrekk i klima- og energipolitikk for syv sentrale aktører: USA, EU, Kina, India, Brasil, Japan og Russland. Foto: IISD

Denne arbeidspakken vil utforske sannsynlige utviklingstrekk i klima- og energipolitikk for syv sentrale aktører: USA, EU, Kina, India, Brasil, Japan og Russland. Foto: IISD

Denne arbeidspakken vil utforske sannsynlige utviklingstrekk i klima- og energipolitikk for syv sentrale aktører: USA, EU, Kina, India, Brasil, Japan og Russland.


Disse aktørene er valgt på grunn av stor betydning for verdensøkonomien og klimagassutslipp, men også for effektivt å kunne studere et mangfold av kritiske variabler som ressurstilgang, energiproduksjon, energisikkerhet og industristruktur representert i ulike kulturer og økonomiske og politiske systemer.

For å kunne kartlegge sannsynlige scenarier for politikkutvikling vil vi identifisere og forstå mekanismer som former politikken på lang sikt. Tidligere forskning peker på miljøhensyn og økonomisk gevinst som to viktige triggere for klimapolitikk. Forskningen indikerer også at store politiske endringer er mest sannsynlig når opinionspress sammenfaller med at viktig industri og sterke interessegrupper anerkjenner nye politiske grep som attraktive av både økonomiske og miljømessige hensyn.

Vi vil analysere hvorfor og under hvilke omstendigheter ulike kombinasjoner av interessegrupper, industri, opinionspress og politikere kan framstå som en "vinnende koalisjon" i de utvalgte aktørene. Vi undersøker om politiske alternativer som effektivt kan forbedre tilbud og/eller etterspørsel etter lavkarbon energiløsninger er politisk gjennomførbare, og i hvilken grad og hvordan slike løsninger i sin tur kan styrke samfunnets og næringslivets etterspørsel etter og støtte for en mer ambisiøs energipolitikk.

Dette arbeidet er viktig fordi hver av aktørene som blir studert kan gjøre en vesentlig forskjell for globale markeder så vel som politikkvalg for norske politikere, bransjer og selskaper.


Relaterte saker: