Klimaregimer

Studier av det internasjonale klimaregimet. Hvilke internasjonale klimaregimer eller -avtaler som synes mest lovende for å dempe effekten av menneskelige aktiviteter på det globale klimasystemet?  


Vi tar sikte på å utvide og videreutvikle tidligere forskning i fire retninger.

For det første ser vi at den største framgangen de senere årene har kommet i form av nasjonale og sub-nasjonale tiltak. Vi vil undersøke utsiktene for politikk som utvikles gjennom læring og tilpasning. Mer spesifikt kommer vi til å utforske hvordan spredning av nasjonal klimapolitikk kan legge til rette for og forsterke internasjonalt samarbeid.

For det andre erkjenner vi at en aktørs (et lands) vilje til å bidra til et internasjonalt klimaregime kan avhenge av hva andre gjør. Vi vil studere samarbeid med betingelser og utforske hvorvidt og i hvilken grad et bestemt bidrag fra én eller noen få foregangsland kan utløse positive reaksjoner fra andre. Det finnes en rik litteratur om forhandlinger med betingelser, men få studier har sett på hvordan samarbeid med betingelser kan bli utformet og implementert på en pålitelig måte.

For det tredje har de fleste tidligere studier modellert politiske gjennomførbarhet på en statisk måte, men vi mener det er viktig å forstå dynamikken. Samarbeid og spredning av nasjonal klimapolitikk er typisk ikke-lineære prosesser preget av kritiske terskler (tipping points) og tilbakekoblingsmekanismer som kan – under gunstige forhold – skape framskritt.

For det fjerde har de fleste tidligere studier vurdert alternativer hovedsakelig gjennom styringseffektivitet, tror vi at det er mulig å komme fram til viktige nye innsikter ved å dele analysen inn i et bredere sett av funksjoner, særlig kunnskapsbygging, regulering og atferdsendring. Disse utvidelsene og forbedringene er viktige for å gi beslutningstakere i regjeringer og næringsliv realistiske og nyanserte vurderinger av alternative klimaregimer.


Relaterte saker: